Zadzwoń! 694 483 121
move well. move often

Regulamin szkoleń

 • Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez podmioty: OPTIMA Remigiusz Rzepka (ul. Woronicza 33B/286, 02-640 Warszawa) – zwane w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
   
 • Organizator organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie www.treningfunkcjonalny.com.pl
   
 • Warunkiem udziału w szkoleniach jest rejestracja poprzez stronę internetową www.treningfunkcjonalny.com.pl  
   
 • Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w terminie do 10 dni roboczych poprzedzających rozpoczęcie szkolenia (liczy się data rejestracji na szkolenie). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest możliwe na podstawie telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.  Liczba uczestników każdego  szkolenia jest ustalana przez Organizatora i ograniczona. Zakwalifikowanie się  do grupy uczestników szkolenia następuje według kolejności otrzymanych zgłoszeń oraz po dokonaniu wpłaty. Po zamknięciu listy uczestników istnieje możliwość umieszczenia potencjalnego kandydata na kursanta na liście rezerwowej, a jedynie w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy zakwalifikowanego uczestnika przez Organizatora – zakwalifikowania na listę uczestników szkolenia.
   
 • Po wpłynięciu zgłoszenia Organizator szkolenia prześle uczestnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Szczegółowe informacje o płatności tj. nr konta bankowego, termin dokonywania wpłat za szkolenie znajdują się w formularzu zgłoszeniowym. W uzasadnionych przypadkach Organizator może poprosić o przesłanie dokumentów potwierdzających  posiadanie  wymaganego wykształcenia, potencjalny kandydat na kursanta ma na przesłanie wymaganych danych 7 dni od daty wysłania prośby przez Organizatora. Szczegółowa informacja o przebiegu i organizacji szkolenia znajduje się w formularzu rejestracyjnym oraz na stronie www.treningfunkcjonalny.com.pl. Szczegółowe zasady płatności, zniżek, rabatów są określane w poszczególnych ofertach szkoleń na stronie www.treningfunkcjonalny.com.pl.  Organizator nie odpowiada za brak możliwości komunikacji w przypadku nie podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
   
 • Dokonując płatności za udział w szkoleniu, w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika, tytuł i datę szkolenia.
   
 • Faktura zostanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, wystawiona w terminie 7 dni od daty uznania rachunku bankowego Organizatora. Faktura  zostanie przesłana pocztą lub dostarczona odbiorcy w terminie szkolenia.
   
 • Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu jest możliwa w każdym momencie przed jego rozpoczęciem, na podstawie pisemnego oświadczenia Uczestnika/Zgłaszającego uczestnika (wiadomość pisemna wysłana pocztą – decyduje data stempla pocztowego lub wiadomość e‐mail). To jaka część kwoty należnej za szkolenie zostanie zwrócona zależy od terminu poinformowania organizatora szkolenia o rezygnacji z uczestnictwa.
   
 • W  przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7  dni roboczych przed  datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia  o odstąpieniu od  umowy w formie  pisemnej  lub emailem do Organizatora szkolenia) Uczestnikowi przysługuje całkowity zwrot wpłaconej kwoty. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od terminu rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnikowi przysługuje zwrot środków pomniejszonych o faktyczne koszty poniesione przez Organizatora w związku z organizacją szkolenia.
   
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem, jeżeli nie zostanie osiągnięta wymagana liczba uczestników lub w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń losowych. W przypadku odwołania szkolenia Organizator szkolenia zobowiązuje się do telefonicznego i pisemnego (wiadomość  e‐mail) powiadomienia uczestnika. W takim przypadku opłaty szkoleniowe zostają zwrócone uczestnikom w całości.
   
 • W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik wydaje dyspozycję  w zakresie zwrotu dokonanej płatności, tj.:
   
 • zwrot płatności w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Organizatora stosownej dyspozycji od Uczestnika na konto, z którego dokonywana była płatność,
   
 • pozostawienie wpłaconych środków na rachunku Organizatora, tytułem opłaty za szkolenie, które odbędzie się w terminie późniejszym, 
   
 • Organizator poinformuje mailem Uczestnika o wyznaczeniu kolejnego terminu szkolenia. 
   
 • W uzasadnionych przypadkach (choroba, zdarzenia  losowe) Organizator szkoleń zastrzega sobie możliwość zmiany instruktora na innego prowadzącego (posiadającego odpowiednie kwalifikacje). Uczestnik szkolenia ma prawo podjąć decyzję odnośnie uczestnictwa w szkoleniu w przypadku zmiany prowadzącego bez konsekwencji finansowych.
   
 • Koszt uczestnictwa obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, materiały informacyjne, poczęstunek podczas przerwy kawowej (obejmujący: kawę, herbatę, wodę, słodkie przekąski) oraz certyfikat. W indywidualnych przypadkach cena szkolenia może zawierać dodatkowe korzyści, szczegółowo wskazane w informacji o szkoleniu. Organizator nie zapewnia dojazdu oraz zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
   
 • Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć/materiałów video zarejestrowanych podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji w materiałach marketingowych Organizatora.
   
 • Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października  1997 roku  poz.  833)  Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników  innym osobom i instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, NIP, dane teleadresowe numer telefonu, adres  e‐mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
   
 • Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora, oraz prowadzącego szkolenie.
   
 • Uczestnicy szkoleń organizowanych przez Organizatora są odpowiedzialni finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkoleń z własnej winy.
   
 • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją niniejszego regulaminu.